‘Έργα επ΄εσχάτων’ – εξάγγελμα

Το ‘Έργα επ’ εσχάτων’, αποτελεί το ιδιόχειρο ντοκουμέντο καταγραφής, συλλογισμού και έκφρασης του δημιουργού Σάββα Κ. Κουρέα. Το μέσο, με το οποίο οι διάφορες συγκεχυμένες και πολυδιάστατες κοσμικές καταστάσεις περισυλλέγονται, μελετούνται, φιλτράρονται και αναπλάθονται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αποτελώντας τις εκφραστικές παραμέτρους των έργων του.

Παρ’όλο που ο συγγραφεύς του το συντάσσει ως επί το πλείστον στην Ελληνική, χαρακτηρίζεται ως σύγγραμμα διαγλωσσικό λόγω της εναρμόνισης με αυτό, στοιχείων από έτερες γλώσσες και λοιπές επικοινωνιακές παραστάσεις.

Ως προς τη γλωσσολογική του μορφή, συγγράφεται με ρευστότητα, προς αξιοποίησιν όλων των δυνατών εκφραστικών, παλαιών και νεότερων, προς βέλτιστη απόδοση του περιεχομένου του.

Η υπαρξιακή του πορεία, και η εν εξελίξει μορφή του, χαρακτηρίζονται ως διαχρονικές και άχρονες μαζί, αφού μένουν ανεπηρέαστες από τον φθοροποιό χρόνο.

Το δε περιεχόμενό του, χαρακτηρίζεται ως κατά βάση διαθεματικό, αφού ασχολείται με ποικιλία συνειρμικών καταστάσεων.

Τα εν λόγω συντασσόμενα, ουδ’έστι τελικώς συνεταχθέντα, ότι αδιαλείπτως ανασυντάσσονται ίνα αποκτήσωσιν κάλλιστην τελείαν μορφήν.

Τέλος, καταστασιακά, το ‘Έργα επ’ εσχάτων’ έχει ως κύριον δομικόν άξοναν την άρχουσαν εν ενεργείαν Υπόστασιν, την ευλαβώς καλουμένην ‘ΑνεξίτηλοΝ΄. Ως δι’ αυτού, το ‘Έργα επ’ εσχάτων’ δύναται να ονομάζεται και ως το αυτόν ‘ΑνεξίτηλοΝ΄, ότι εστί ομοούσιος γόνος τούτου.